• پورتال کانون کارآفرینان تهران
  • فارسی
  • انگلیسی
متن مصاحبه با دکتر زینب حبیبی تبار

متن مصاحبه با دکتر زینب حبیبی تبار

متن مصاحبه دکتر زینب حبیبی تبار، مدیرعامل شرکت پدیده تبار

متن مصاحبه مهندس رضا خلج

متن مصاحبه مهندس رضا خلج

متن مصاحبه مهندس رضا خلج

متن مصاحبه دکتر آرش رضائی کلانتری

متن مصاحبه دکتر آرش رضائی کلانتری

متن مصاحبه با جناب آقای دکتر آرش رضائی کلانتری

متن مصاحبه دکتر سعید حامدنیا

متن مصاحبه دکتر سعید حامدنیا

متن مصاحبه با دکتر سعید حامدنیا

متن مصاحبه دکتر روبن غنی پور

متن مصاحبه دکتر روبن غنی پور

متن مصاحبه روبن غنی پور

متن مصاحبه آقای علی جهانگیری

متن مصاحبه آقای علی جهانگیری

متن مصاحبه آقای علی جهانگیری

متن مصاحبه آقای مرتضی رضا زاده

متن مصاحبه آقای مرتضی رضا زاده

متن مصاحبه آقای مرتضی رضا زاده

متن مصاحبه طهماسب داوودی

متن مصاحبه طهماسب داوودی

متن مصاحبه طهماسب داوودی

متن مصاحبه مهندس مصطفی محمودی

متن مصاحبه مهندس مصطفی محمودی

متن مصاحبه مصطفی محمودی

متن مصاحبه غلامرضا حبیبی

متن مصاحبه غلامرضا حبیبی

متن مصاحبه غلامرضا حبیبی

متن مصاحبه آقای یاشار غریبی

متن مصاحبه آقای یاشار غریبی

متن مصاحبه آقای یاشار غریبی

متن مصاحبه آقای مرتضی صادقیان مفرد

متن مصاحبه آقای مرتضی صادقیان مفرد

متن مصاحبه آقای مرتضی صادقیان مفرد

متن مصاحبه محمد سعید هفت جواهریان

متن مصاحبه محمد سعید هفت جواهریان

متن مصاحبه محمد سعید هفت جواهریان

متن مصاحبه آقای سید شجاع

متن مصاحبه آقای سید شجاع

متن مصاحبه آقای سید شجاع

متن مصاحبه اقای طاهری

متن مصاحبه اقای طاهری

متن مصاحبه اقای طاهری بناب