• پورتال کانون کارآفرینان تهران
  • فارسی
  • انگلیسی
مهمترین فعالیت های کانون استان تهران

مهمترین فعالیت های کانون استان تهران

مهمترین فعالیت های کانون استان تهران

پیش نویس مشارکت در کانون کارآفرینان استان تهران

پیش نویس مشارکت در کانون کارآفرینان استان تهران

پیش نویس مشارکت در کانون کارآفرینان استان تهران

بازدید از مسابقات ملی مهارت

بازدید از مسابقات ملی مهارت

بازدید از مسابقات ملی مهارت

گزارش سفر به استان ایلام

گزارش سفر به استان ایلام

گزارش سفر به استان ایلام

نشست هم اندیشی سیاستهای توسعه کارآفرینی

نشست هم اندیشی سیاستهای توسعه کارآفرینی

نشست هم اندیشی سیاستهای توسعه کارآفرینی

هم‌اندیشی و بررسی راهکارهای تعامل دوجانبه کانون کارآفرینان استان و بنیاد توسعه کارآفرینی تهران

هم‌اندیشی و بررسی راهکارهای تعامل دوجانبه کانون کارآفرینان استان و بنیاد توسعه کارآفرینی تهران

هم‌اندیشی و بررسی راهکارهای تعامل دوجانبه کانون کارآفرینان استان و بنیاد توسعه کارآفرینی تهران

بازدید از پروژه واحدهای تجاری نواب

بازدید از پروژه واحدهای تجاری نواب

بازدید از پروژه واحدهای تجاری نواب توسط نمایندگان اصناف و کارآفرینان تهران

نشست هم‌اندیشی کارآفرینان با مدیرکل توسعه کارآفرینی

نشست هم‌اندیشی کارآفرینان با مدیرکل توسعه کارآفرینی

نشست هم‌اندیشی کارآفرینان با مدیرکل توسعه کارآفرینی وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی

جلسه با آقای مهندس سلجوقی کارآفرین برتر ملی در حوزه کشاورزی

جلسه با آقای مهندس سلجوقی کارآفرین برتر ملی در حوزه کشاورزی

جلسه با آقای مهندس سلجوقی کارآفرین برتر ملی در حوزه کشاورزی

جلسه با دکتر حبیبی کارآفرین برتر ملی

جلسه با دکتر حبیبی کارآفرین برتر ملی

جلسه با دکتر حبیبی کارآفرین برتر ملی

بررسی مشکلات موجود سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی

بررسی مشکلات موجود سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی

بررسی مشکلات موجود در حوزه معاونت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی

بررسی مشکلات موجود در حوزه کشاورزی

بررسی مشکلات موجود در حوزه کشاورزی

بررسی مشکلات موجود در حوزه کشاورزی

گزارش خانه صنعت و معدن

گزارش خانه صنعت و معدن

گزارش خانه صنعت و معدن

گزارش کنفدراسیون صنعت ایران

گزارش کنفدراسیون صنعت ایران

کنفدراسیون صنعت ایران

گزارش اتحادیه اصناف تولیدی و توزیعی

گزارش اتحادیه اصناف تولیدی و توزیعی

اتحادیه اصناف تولیدی و توزیعی

گزارش انجمن شرکتهای دانش بنیان و نانوتکنولوژی

گزارش انجمن شرکتهای دانش بنیان و نانوتکنولوژی

گزارش انجمن شرکتهای دانش بنیان و نانوتکنولوژی

گزارش انجمن مدیریت کیفیت ایران

گزارش انجمن مدیریت کیفیت ایران

گزارش انجمن مدیریت کیفیت ایران

گزارش جلسه آموزش و پرورش

گزارش جلسه آموزش و پرورش

گزارش جلسه آموزش و پرورش

طرح رصد مشکلات

طرح رصد مشکلات

طرح رصد مشکلات