• پورتال کانون کارآفرینان تهران
  • فارسی
  • انگلیسی
معرفی کارآفرین برتر - مجید سیاری

معرفی کارآفرین برتر - مجید سیاری

دبیر شورای مرکزی کانون کارآفرینان کشور و رئیس کانون کارآفرینان استان تهران

معرفی کارآفرین برتر - داود فدایی

معرفی کارآفرین برتر - داود فدایی

معرفی کارآفرین برتر - داود فدایی عضو هیئت امنا کانون کارآفرینان استان تهران

معرفی کارآفرین برتر - روبن غنی پور

معرفی کارآفرین برتر - روبن غنی پور

معرفی کارآفرین برتر - وحید رضا غنی پور عضو هیئت امنا کانون کارآفرینان استان تهران

معرفی کارآفرین برتر-بشیر انیسی

معرفی کارآفرین برتر-بشیر انیسی

دبیر کانون کارآفرینان استان تهران

معرفی کارآفرین برتر - غلامرضا حبیبی

معرفی کارآفرین برتر - غلامرضا حبیبی

معرفی کارآفرین برتر - غلامرضا حبیبی عضو هیئت امنا کانون کارآفرینان استان تهران

معرفی کارآفرینان برتر - خسرو سلجوقی

معرفی کارآفرینان برتر - خسرو سلجوقی

معرفی کارآفرینان برتر - خسرو سلجوقی عضو هیئت امنا کانون کارآفرینان استان تهران

معرفی کارآفرینان برتر - خانم سمیه باقربیگی

معرفی کارآفرینان برتر - خانم سمیه باقربیگی

معرفی کارآفرینان برتر - خانم سمیه باقربیگی عضو هیئت امنا کانون کارآفرینان استان تهران