• پورتال کانون کارآفرینان تهران
  • فارسی
  • انگلیسی
4- حضور  در همایش و نشست خیرین کارآفرین در دانشگاه شهید بهشتی

4- حضور در همایش و نشست خیرین کارآفرین در دانشگاه شهید بهشتی

حضور در همایش و نشست خیرین کارآفرین در دانشگاه شهید بهشتی

خیرین کارآفرین

خیرین کارآفرین

خیرین کارآفرین

اساسنامه موسسه خيرين سرمايه گذاري كارآفريني ايران

اساسنامه موسسه خيرين سرمايه گذاري كارآفريني ايران

اساسنامه موسسه خيرين سرمايه گذاري كارآفريني ايران

خیرین کارآفرین و اهداف آنها

خیرین کارآفرین و اهداف آنها

خیرین کارآفرین و اهداف آنها